Blog Image

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Påske

Redaksjonspennen Posted on Mon, May 04, 2020 00:35:10

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 2 – 2020. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland, redaktør

Det er uvanlege tider vi står oppe i. Mange hadde gledd seg til ein konfirmasjon i kyrkja og familiefeiring, andre såg fram til påskeferie på hytta eller i fjellet. Så er vi usikre. Koronaviruset har sett samfunnet vårt i ein pause. Kyrkjer og bedehus heldt stengt i ei tid då vi kanskje hadde hatt trong for å koma saman. Skular, barnehagar og bedrifter stenger eller må permittere. Det var ikkje slik vi såg føre oss denne våren.

Nå må vi alle ta ansvar og gjera vårt til at dei som er ei utsett gruppe: Eldre og personar med redusert immunforsvar, må skjermast. Vi må halda smitten tilbake slik sjukehusa klarer å ta hand om dei som treng innlegging.

Likevel, om du ikkje kan besøkja nett den du veit treng eit besøk, så kan du ta kontakt på telefon eller internett. Mange stiller opp for å hjelpa til med å gjera innkjøp for dei som ikkje kjem seg i butikken. Ta vare på kvarandre. Dette skal vi greia i lag. Så får vi kanskje bruka litt meir tid til aktivitetar i lag innan familien og søndagsgudstenesta kan vi få med oss på radioen eller internett. Ta vare på kvarandre i ei krevjande tid.

Kanskje det denne påsken kan verta tid til å ta fram dei gode, gamle spela der familien samlast i stova heime? Ta tid til å tenkja på kva påskebodskapen handlar om.
God påske!Medlemstalet i kyrkja

Redaksjonspennen Posted on Mon, May 04, 2020 00:14:30

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 1 – 2020. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland, redaktør

Vi er heldige som har tre sokneprestar og åtte flotte kyrkjer i Vindafjord.  Frå sentralt hald blir det peika på at mange prestar har høg alder. I åra som kjem vil kyrkja få utfordring med å halda oppe talet på gudstenester. Hos oss er talet på prestar og kyrkjer som før, men talet på søndagar med lys i kyrkja er likevel redusert i fleire av sokna.

Medlemstalet i den norske kyrkja har i prosent gått nedover. Mest fordi folketalet har auke, men i seinare tid også litt i reelt medlemstal, som har endra seg slik:
1970: 3,64 mill.; 1980: 3,6 mill.; 2000: 3,9 mill.; 2008: 3,87 mill.; 2018: 3,72 mill.

Kan vi få fleire med?

Samstundes som færre møter på vanlege gudstenester, så er det mange stader godt frammøte til familiegudstenester eller arrangement som har musikk og aktivitetar retta mot familiar og unge. Vi kan spørja: Har den tradisjonelle gudstenesta ein stil med musikkformer og salmar som ikkje er i vanleg bruk i samfunnet, og slik sett ikkje er i takt med samtida?

Før jul var eg på fleire kyrkjekonsertar lokalt, der eg opplevde fulle hus. I Skjold kyrkje vart det ein stol til meg heilt bak på galleriet. På desse konsertane, i fleire av kyrkjene, møte folk «mann av huse». Sokneråda og prestane bør diskutera dette. Kva kan vi gjera for at samværa i kyrkja skal vera noko mange får lyst til å delta på, samstundes som vi er tydelege på kva hensikta er med gudstenesta og kyrkjebygget. Nyare kyrkjer som har plass til både speidarar, søndagsskule, klubb og andre møter viser at talet på dei som er innom kyrkja gjennom året truleg er høgare nå, enn den tida då det berre var gudstenester og kyrkjelege handlingar i bygget. Kyrkjene er ulike. Kanskje må aktivitetane også vera ulike og tilpassa både bygget og folket i soknet. Men med bilar i kvart eit tun, burde også fleire teke turen til nabokyrkja når klokkene ringer inn der.Jul og Kristusmesse

Redaksjonspennen Posted on Wed, December 04, 2019 23:24:49

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 6 – 2019. Les heile bladet her.

Første søndag i advent er nyårsdagen i kyrkjeåret. Det er knytt opp til dei viktigaste hendingane i Jesu liv. Advent er ei forkorting av det latinske: Adventus Christi (Kristi komme).

Nå er det er tid for julekonsertar og oppfrisking av gamle og nye tonar på songar vi sjeldan nyttar elles i året. Lysmesser i kyrkjene med speidarar og konfirmantar er ei spennande avveksling som trekkjer mange familiar til Guds hus. Juleaftan vert benkene fylte i kyrkjene av festkledde familiar, unge og eldre, som vil starta feiringa med juleevangeliet og dei kjende julesalmane.

Det er noko trygt med tradisjonane. Noko vi kan få føra vidare til nye generasjonar. På gudstenesta julekvelden får heller presten snakka litt høgare og kraftigare så han overdøyver lyden av borna. Det er flott at alle generasjonar kan koma samen i kyrkja og vi som har vore der mange gonger kjenner igjen teksten: «I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda.»

Og presten held fram med å fortelja om gjetarane på marka som fekk høyra englesongen og skunda seg inn til Bet- lehem der dei fann det unge paret: Maria og Josef, – og det vesle barnet som låg i krubba. Jesus var namnet barnet fekk, men er også kalla: Kristus. For han feirar vi Kristusmesse (Christmas).

Gledeleg Jul til dykk alle.Nye skal ta over stafettpinnen

Redaksjonspennen Posted on Fri, November 01, 2019 14:51:11

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 5 – 2019. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland, redaktør

Hausten er komen til bygdene i Vindafjord. Trea fekk først sine flotte fargar, men etter kvart så fell blada av og ned til jorda. Dei rotnar og blir til næring for ein ny vår, om ei stund. Frø og nøtter fell til bakken. Nokre av dei vil til våren slå rot og bli til nye tre og planter.

Vala er over. Både til kommunestyre og til dei kyrkjelege styra. Vi gratulerer dei som er valde og ønskjer dei lukke til i ei teneste der dei kan vera med på å påverka, endra og utvikla. Dei skal få byggja vidare på det andre har sådd. Nye frø skal spira i trusopplæringsarbeid og diakoni, og nye fellesskap skal få veksa fram.

Trusopplæringsprisen var nyss delt ut av soknerådsutvalet: FUT. Vi er imponert over Tone S. Andreassen som i 20 år har vore i leiinga for ein ung- domsklubb som samlar nær sagt alle born og ungdom i Vikedal. Prisen er vel fortent. Men det er også mange andre som fortener ros for sine tenester i trusopplæringsarbeidet, som vi har mykje av i vår kommune.

Hyrdingen er eit blad der sokneråda og prestane får informera dei som bur i Vindafjord om kyrkjelege tilbod og møtedatoar. Gjennom dette kan vi både invitera foreldra til å bera borna sine til dåpen, presentera konfirmantane våre og jubilantane. Men her er også plass til informasjon om aktivitetar på bedehuset og om dei mange som gjer ein fantastisk god jobb for born, unge, vaksne og eldre. Treng vi dette bladet? Undersøkingar gjort på landsbasis svarar ja på det spørsmålet. Svært mange les litt eller mykje i kyrkjebladet og skulle det mangla i postkassen får redaksjonen spørsmålet: Kor blir det av?

Likevel er det ei stor utfordring å finansiera bladet. Kostnadane aukar og talet på dei som betalar frivillige blad- pengar, går ned. Redaksjonen, styret og sokneråda må drøfta: Kva skal til for å gjera bladet meir interessant? Og korleis skal vi finansiera bladet i åra framover?

Vi ønskjer all lukke til i arbeidet innan både kommunen, kyrkjene og bedehusa, og like eins til alle som driv frivillig arbeid innan både musikk, idrett, klubb, foreiningar og på andre måtar.Hausten – ei arbeidstid

Redaksjonspennen Posted on Mon, October 14, 2019 00:56:39

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 4 – 2019. Les heile bladet her.

Hausten er komen til bygdene i Vindafjord. Trea her fekk først sine flotte fargar, men etter kvart så fell blada av og ned til jorda. Dei rotnar og blir til næring for ein ny vår, om ei stund. Frø og nøtter fell til bakken. Nokre av dei vil til våren slå rot og bli til nye tre og planter.

Vala er over. Både til kommunestyre og til dei kyrkjelege styra. Vi gratulerer dei som er valde og ønskjer dei lukke til i ei teneste der dei kan vera med på å påverka, endra og utvikla. Dei skal få byggja vidare på det andre har sådd. Nye frø skal spira i trusopplæringsarbeid og diakoni, og nye fellesskap skal få veksa fram.

Trusopplæringsprisen var nyss delt ut av soknerådsutvalet: FUT. Vi er imponert over Tone S. Andreassen som i 20 år har vore i leiinga for ein ungdomsklubb som samlar nær sagt alle born og ungdom i Vikedal. Prisen er vel fortent. Men det er også mange andre som fortener ros for sine tenester i trusopplæringsarbeidet, som vi har mykje av i vår kommune.

Hyrdingen er eit blad der sokneråda og prestane får informera dei som bur i Vindafjord om kyrkjelege tilbod og møtedatoar. Gjennom dette kan vi både invitera foreldra til å bera borna sine til dåpen, presentera konfirmantane våre og jubilantane. Men her er også plass til informasjon om aktivitetar på bedehuset og om dei mange som gjer ein fantastisk god jobb for born, unge, vaksne og eldre. Treng vi dette bladet? Undersøkingar gjort på landsbasis svarar ja på det spørsmålet.

Svært mange les litt eller mykje i kyrkjebladet og skulle det mangla i postkassen får redaksjonen spørsmålet: Kor blir det av?

Likevel er det ei stor utfordring å finansiera bladet. Kostnadane aukar og talet på dei som betalar frivillige bladpengar, går ned. Redaksjonen, styret og sokneråda må drøfta: Kva skal til for å gjera bladet meir interessant? Og korleis skal vi finansiera bladet i åra framover?

Vi ønskjer all lukke til i arbeidet innan både kommunen, kyrkjene og bedehusa, og like eins til alle som driv frivillig arbeid innan både musikk, idrett, klubb, foreiningar og på andre måtar.Våren er ei fest-tid

Redaksjonspennen Posted on Thu, June 06, 2019 01:09:09

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 3 – 2019. Les heile bladet her.

Påske, Kristi Himmelfartsdag og Pinse gjev oss ekstra fridagar. Opphaveleg for at vi skulle ha tid til å markera desse kristne høgtidene. Delta på gudstenester og markera dei hendingane som er sentrale i vår kristne tru. I tillegg har vi 1. mai, frigjeringsdagen 8. mai, Grunnlovsdagen 17. mai, Unionsoppløysinga 1905 (7.juni) som er offentlege flaggdagar.

Då er det flott å sjå at det norske flagget kjem til topps på flaggstenger både ved offentlege bygg og ved private heimar. Det ikkje er sjølvsagt dette som vi markerer med flagget. Å kunna tru, seia eller skriva det vi har på hjarta, utan frykt for represaliar eller fengsel. Å kunna delta i demokratiet og få gå til ein jobb der vi får løn og trygge forhold, eller få hjelp av samfunnet når ikkje alt går vår veg.
Det er også dei som tek til ordet for at desse dagane berre skal vera vanlege arbeidsdagar. Det er eg ikkje samd i. Livet er meir enn arbeid og stress. Det er trong for å kunna heisa flagget, kle seg fint og samlast i heimane i lag med familien, eller i større, offentlege samanhengar i bygd og by. Å minna kvarandre på at fridom og demokrati ikkje er sjølvsagt, men noko vi må gjera ein innsats saman for å få ha, også i framtida.

Det er ditt val
Til hausten er det val på sokneråd og bispedømmeråd. I kvart kyrkjesokn skal det veljast lokale medlemmer i sokneråda. Før var nok dette ein status, nå slit ein med å finna nok kandidatar fleire stader. I Vikedal, Skjold og Vikebygd måtte dei til med supplerande nominasjon. Bjoa og Ølen er slegne saman til eitt sokn. Det er ikkje sjølvsagt å ha det vi har. Vi må vera viljuge til å engasjera oss, både i kyrkje, familie og samfunn. Takk for det du gjer!Påsketid

Redaksjonspennen Posted on Fri, April 12, 2019 01:02:44

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 2 – 2019. Les heile bladet her.

Det er ei endring i samfunnet. Dei som vaks opp med bibelsoga som lærebok i faget kristendom fekk ikkje berre innføring i kunnskap knytt til ein religion, men også til gode normer for livet. Bod om at du ikkje skal stela, ikkje lyga, ikkje slå i hel osb. Eller det Jesus sa var like stort som det største bodet: «Du skal elska nesten din som deg sjølv». Omsorg og omtanke for kvarandre, ligg i dette.

Vi treng normer og retningsliner, eller stabbesteinar som skal hjelpa oss til å halda oss på den rette vegen. I aviser og fjernsyn får vi inn bilete frå eit land og ei verd der stadig fleire lagar sine eigne normer og reglar. Difor vil eg igjen minna om dei ti retningslinene som Gud vil vi skal fylgja. Slik vi skal vera mot kvarandre:

1) Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.
2) Du skal ikkje misbruka Guds namn.
3) Du skal halda kviledagen heilag.
4) Du skal æra far din og mor di.
5) Du skal ikkje slå i hel.
6) Du skal ikkje bryta ekteskapet.
7) Du skal ikkje stela.
8) Du skal ikkje tala usant om nesten din.
9) Du skal ikkje trå etter eigedomen til nesten din.
10) Du skal ikkje trå etter ektefellen til nesten din, eller arbeidsfolka hans eller andre som høyrer til hjå han.

Så kan det nå vera ein og annan som tenkjer: -Dette klarer eg ikkje! Det er for dei som ikkje klarer å leva opp til dette at vi feirar påske. Ja, det er menneskeleg å falla, men Gud vil tilgje dei som angrar si synd og bed om tilgjeving, overfor Gud og overfor naboen, eller nesten din. Og Jesus sa: «For så høgt elska Gud verda at Han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på Han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sende ikkje Son sin til verda for at Han skulle dømma verda, men for at verda skulle bli frelst ved Han.»Eit val-år

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:39:09

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 1 – 2019. Les heile bladet her.

Både dette nummeret av Hyrdingen og det førre har mykje stoff knytt til skifte av sokneprestar. Vi ynskjer Kristian Kyllingstad og Tsegayesus Hurisa Hunde velkomne til teneste i Vindafjord og sender ei takk til Harald Eintveit og Jon Ådnøy som har avslutta si teneste her.

Eit val-år

I snart fire år har sokneråda gjort si teneste. Me set stor pris på kvar og ein som har stilt opp. Nå er igjen spørsmålet – kven vil vera kandidat til soknerådsvalet i år? Nokre kan nok tenkja seg å ta på ein ny periode, andre vil ta eit steg til sides slik at nye kan få sleppa fram og få vera med i leiinga av våre lokale kyrkjer. Vil du melde deg til teneste i di bygd? Kyrkja treng deg!

Sjølv om valet ikkje er før i september, så er det nå sokneråda jobbar med å få på plass vallister.

Kyrkjevalet er to val

Samstundes lokalvala skal folket også røysta på representantar til Stavanger bispedømmeråd. Nominasjonsarbeidet pågår mellom både leke og kyrkjeleg tilsette. D.n. kyrkja har ved dei siste vala vore delt i to leirar, men vi vonar at dei som stiller til val framover kan samarbeida for å byggja ei god kyrkje for alle medlemer, der trua på Jesus er det som bitt saman.

Ny biskop

Så er det avgjort og vi kan ynskja Anne Lise Ådnøy velkommen til teneste som biskop i Stavanger bispedømme. Mange kjenner henne alt som fungerande biskop i ein lengre periode. Ho er kjend for å ha gode, brubyggjande evner og ei god forkynning. Det trur vi blir viktig.

For i prosessen var kyrkja delt. Det var Helge Gaard som fekk størst oppslutnad i bispemøtet og i bispedømmerådet, men Kirkerådet avgjorde valet av Ådnøy med 8 mot 6 røyster.

Utfordringa er at dei som har brukt tid på å setja seg inn i saka og kandidatane sine referansar, og tilrådd ein annan kandidat, kan kjenne seg overkøyrde. Leiaren i Stavanger bispedømmeråd uttalte i media at folk kjende seg makteslause og ho var redd for at fleire ikkje gidde å engasjera seg i kyrkja lengre.

Då treng biskopen gode brubyggjande evner, og kyrkja at medlemene stiller opp og engasjerer seg for hovudsaka: Jesus, som vår frelsar.Eit nytt år er i kjømda

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:33:38

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 6 – 2018. Les heile bladet her.

Eit nytt år er i kjømda, seiest det. Dette ordet, kjømd, tyder: «det å kome» eller nærleik. I kjømda er å vente på noko som kjem. Same tyding har også ordet advent, som betyr «komme».

Ei forkorting av det latinske: Adventus Christi (=Kristi komme).

I kyrkja tek det nye året til med første søndag i advent. Det er tid for julekonsertar og oppfrisking av gamle og nye tonar og songar vi sjeldan nyttar elles i året. Lysmesser i kyrkjene med speidarar og konfirmantar er ei spennande avveksling som trekkjer mange familiar til Guds hus. Juleaftan fylles benkene i mange kyrkjer.

Rundt omkring i bygdene markerer folk denne tida. Dei bakar tradisjonelle julekaker; set ut kornband og mat til småfuglane, pyntar husa med lys både inne og ute. Før i tida skulle alt vaskast og skurast, i både skuffer, skap og hus. Mange held på tradisjonane og inkluderer borna i å lage julepynt og å pakka gåver. Tradisjonen tru inviterte Hyrdingen borna til å teikna frå juleevangeliet. Over 200 teikningar kom inn. Nokre få kan vi visa fram i bladet. Tusen takk til alle som ville delta!

Kyrkjene våre får nye medarbeidarar. Halvt anna år etter at Kari tok over stafettpinnen etter Johannes, så går både Jon Ådnøy og Harald Eintveit over i pensjonistane sine rekkjer. Takk for godt samarbeid og teneste i Vindafjord! For gode minner og gode preiker. For å vera i folk sine gleder og sorger.

Nå er det Kristian Kyllingstad og Tsegayesus Hurisa Hunde som tar over. Ta vel imot dei. Mange er spente på å møta dei nye sokneprestane, som har annan bakgrunn enn dei som sluttar. Slik er det alltid – og vi er spente på å høyra dei tala, samarbeida i kyrkjelydane sitt virke og å møta dei i ulike delar av livet vårt. Velkommen skal de vera til Vindafjord.

Til hausten er det val til sokneråd og bispedømmeråd. Måtte det vera mange som seier JA når dei får spørsmålet om å ta opp stafettpinnen og stilla seg til disposisjon for leiar- og rådsoppgåver i vår lokale kyrkje. Men først av alt. Det er tid for å ynskja deg ei fin adventstid og ei velsigna julehøgtid der vi feirer at Jesus, Guds son kom til jorda. Så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha eit evig liv.Færre gudstenester i kyrkjene !

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:28:13

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 5 – 2018. Les heile bladet her.

Tusen takk til dei som har sendt eit bidrag til Hyrdingen på VIPPS eller bankgiro. Derfor kan vi gje ut 6 nr også i år.

Kyrkjene merkar også nedskjeringar med færre gudstenester i nokre av kyrkjene. I Vikebygd er reduksjonen 35%.

Vil reduksjonen gjera at folk blir mindre vane med at søndagen er gudstenestedag? Kan det kan få utslag på frammøtet også i resterande gudstenester? Skjold, Vats og Vikebygd må i endå større grad kan tenkja saman om korleis folket her kan møtast på tvers av bygdegrensene. G17 gudstenester i Skjold vert felles for desse tre sokna.

Kyrkjelydane må engasjera seg i å skapa møteplassar og fellesskap som inkluderer. Slik at dei som kjem frå nabobygda til gudsteneste ikkje kjenner seg som gjester, men som ein del av fellesskapet.

Vi har som kyrkjelyd eit ansvar for at guds ord vert ført vidare til neste generasjon. Før var søndagsskulen på plass i bedehusa. Slik er det ikkje alle stader nå. Andre former for barne- og ungdomsarbeid tek over. Nå må de ikkje trøytna, de som står i arbeidet. Foreldre og naboar, støtt opp om dei som er aktive i trusopplæringa. Spør om det er noko du kan hjelpa dei med.

Eit år vi laga vi til ein adventsfest for familiane i søndagsskulen og spurte om nokre foreldre kunne hjelpa til med mat. Responsen var god, og ei mor sa:

-Dokke treng ikkje tenkja på å vaska etterpå, for det kan eg ta meg av.

Då er det godt å vera med i arbeidet. Tusen takk!Next »