Redaksjonspennen i Hyrdingen nr 2 – 2017. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland

Årsmeldingar er presenterte i seks årsmøte i kyrkjene våre. Dei vitnar om eit stort og omfattande arbeid som sokneråda, tilsette og frivillige har leia. Trusopplæringsarbeidet har gjort det livlegare i kyrkjene. Familiegudstenester og skattekister høyrer med om frammøtet skal vera godt. Nokre kyrkjer kan syna auke i frammøtet, andre tilbakegang eller stabilt. Du kan lesa alle årsmeldingane på:

www.hyrdingen.no

Kyrkja på eigne bein

Frå nyttår av vart kyrkja sjølvstendig, men kostnadane med å vedlikehalda og drifta desse vakre bygga våre, skal finansierast av stat og kommune. Alle som betaler skatt, bidrar i fellesskap. Midlane vert fordelt til alle trussamfunn etter medlemstalet, ikkje berre til kyrkja. Fellesrådet var nyss på synfaring ved alle våre åtte kyrkjer. Vindafjord kommune har sett trongen for å ta eit ansvar for å sikra kyrkjebygg og kyrkjegardar med ein ekstra million til vedlikehald i seinare år. Nå er det ny veg og parkeringsplass ved Ølen kyrkjegard som står for tur, og arbeidet startar snart opp.

Kyrkjebygga er viktige kulturbygg som mange har eit forhold til. Men døra er så altfor ofte stengd. Kan vi klara å løfta meir aktivitet inn i kyrkja enn berre gudstenester? Konsertar og kulturarrangement som ikkje strid mot kyrkjebygget sitt føremål? Korøvingar, aktivitetar for born, ungdomsarbeid? Skjold kyrkje er den nyaste kyrkja. Her skjer det noko mest kvar dag, i rom som er eigna for mange ulike tiltak. Slik bør vi prøva å få det til også andre stader – tilpassa bygget sine eigenskapar. La det bli ein vane å gå til kyrkja – også utanom gudstenester, bryllaup og gravferd.

Vi har så lett for å fokusera på dei som melder seg ut. Ved kvar barnedåp er det foreldre som melder borna sine inn i kyrkja. Prosent-talet medlemmer i vår kyrkje er nok lågare nå enn på 70-80 talet, men medlemstalet har ikkje endra seg stort. Sidan eg gjekk på skulen har folketalet auka med 25%. Mange innvandrar tilhøyrer andre kristne kyrkjer eller andre religionar. Pr 31.12.2016 var det 3.750.705 registrerte medlemmer i Den norske Kyrkja, ikkje så ulik medlemstalet på 70-talet. Eg vel å sjå det positive i dette: 32.542 vart innmeld gjennom dåp i fjor. Likevel – kyrkja må tilpassa seg den nye tida.