Blog Image

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Eit val-år

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:39:09

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 1 – 2019. Les heile bladet her.

Både dette nummeret av Hyrdingen og det førre har mykje stoff knytt til skifte av sokneprestar. Vi ynskjer Kristian Kyllingstad og Tsegayesus Hurisa Hunde velkomne til teneste i Vindafjord og sender ei takk til Harald Eintveit og Jon Ådnøy som har avslutta si teneste her.

Eit val-år

I snart fire år har sokneråda gjort si teneste. Me set stor pris på kvar og ein som har stilt opp. Nå er igjen spørsmålet – kven vil vera kandidat til soknerådsvalet i år? Nokre kan nok tenkja seg å ta på ein ny periode, andre vil ta eit steg til sides slik at nye kan få sleppa fram og få vera med i leiinga av våre lokale kyrkjer. Vil du melde deg til teneste i di bygd? Kyrkja treng deg!

Sjølv om valet ikkje er før i september, så er det nå sokneråda jobbar med å få på plass vallister.

Kyrkjevalet er to val

Samstundes lokalvala skal folket også røysta på representantar til Stavanger bispedømmeråd. Nominasjonsarbeidet pågår mellom både leke og kyrkjeleg tilsette. D.n. kyrkja har ved dei siste vala vore delt i to leirar, men vi vonar at dei som stiller til val framover kan samarbeida for å byggja ei god kyrkje for alle medlemer, der trua på Jesus er det som bitt saman.

Ny biskop

Så er det avgjort og vi kan ynskja Anne Lise Ådnøy velkommen til teneste som biskop i Stavanger bispedømme. Mange kjenner henne alt som fungerande biskop i ein lengre periode. Ho er kjend for å ha gode, brubyggjande evner og ei god forkynning. Det trur vi blir viktig.

For i prosessen var kyrkja delt. Det var Helge Gaard som fekk størst oppslutnad i bispemøtet og i bispedømmerådet, men Kirkerådet avgjorde valet av Ådnøy med 8 mot 6 røyster.

Utfordringa er at dei som har brukt tid på å setja seg inn i saka og kandidatane sine referansar, og tilrådd ein annan kandidat, kan kjenne seg overkøyrde. Leiaren i Stavanger bispedømmeråd uttalte i media at folk kjende seg makteslause og ho var redd for at fleire ikkje gidde å engasjera seg i kyrkja lengre.

Då treng biskopen gode brubyggjande evner, og kyrkja at medlemene stiller opp og engasjerer seg for hovudsaka: Jesus, som vår frelsar.Eit nytt år er i kjømda

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:33:38

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 6 – 2018. Les heile bladet her.

Eit nytt år er i kjømda, seiest det. Dette ordet, kjømd, tyder: «det å kome» eller nærleik. I kjømda er å vente på noko som kjem. Same tyding har også ordet advent, som betyr «komme».

Ei forkorting av det latinske: Adventus Christi (=Kristi komme).

I kyrkja tek det nye året til med første søndag i advent. Det er tid for julekonsertar og oppfrisking av gamle og nye tonar og songar vi sjeldan nyttar elles i året. Lysmesser i kyrkjene med speidarar og konfirmantar er ei spennande avveksling som trekkjer mange familiar til Guds hus. Juleaftan fylles benkene i mange kyrkjer.

Rundt omkring i bygdene markerer folk denne tida. Dei bakar tradisjonelle julekaker; set ut kornband og mat til småfuglane, pyntar husa med lys både inne og ute. Før i tida skulle alt vaskast og skurast, i både skuffer, skap og hus. Mange held på tradisjonane og inkluderer borna i å lage julepynt og å pakka gåver. Tradisjonen tru inviterte Hyrdingen borna til å teikna frå juleevangeliet. Over 200 teikningar kom inn. Nokre få kan vi visa fram i bladet. Tusen takk til alle som ville delta!

Kyrkjene våre får nye medarbeidarar. Halvt anna år etter at Kari tok over stafettpinnen etter Johannes, så går både Jon Ådnøy og Harald Eintveit over i pensjonistane sine rekkjer. Takk for godt samarbeid og teneste i Vindafjord! For gode minner og gode preiker. For å vera i folk sine gleder og sorger.

Nå er det Kristian Kyllingstad og Tsegayesus Hurisa Hunde som tar over. Ta vel imot dei. Mange er spente på å møta dei nye sokneprestane, som har annan bakgrunn enn dei som sluttar. Slik er det alltid – og vi er spente på å høyra dei tala, samarbeida i kyrkjelydane sitt virke og å møta dei i ulike delar av livet vårt. Velkommen skal de vera til Vindafjord.

Til hausten er det val til sokneråd og bispedømmeråd. Måtte det vera mange som seier JA når dei får spørsmålet om å ta opp stafettpinnen og stilla seg til disposisjon for leiar- og rådsoppgåver i vår lokale kyrkje. Men først av alt. Det er tid for å ynskja deg ei fin adventstid og ei velsigna julehøgtid der vi feirer at Jesus, Guds son kom til jorda. Så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha eit evig liv.Færre gudstenester i kyrkjene !

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:28:13

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 5 – 2018. Les heile bladet her.

Tusen takk til dei som har sendt eit bidrag til Hyrdingen på VIPPS eller bankgiro. Derfor kan vi gje ut 6 nr også i år.

Kyrkjene merkar også nedskjeringar med færre gudstenester i nokre av kyrkjene. I Vikebygd er reduksjonen 35%.

Vil reduksjonen gjera at folk blir mindre vane med at søndagen er gudstenestedag? Kan det kan få utslag på frammøtet også i resterande gudstenester? Skjold, Vats og Vikebygd må i endå større grad kan tenkja saman om korleis folket her kan møtast på tvers av bygdegrensene. G17 gudstenester i Skjold vert felles for desse tre sokna.

Kyrkjelydane må engasjera seg i å skapa møteplassar og fellesskap som inkluderer. Slik at dei som kjem frå nabobygda til gudsteneste ikkje kjenner seg som gjester, men som ein del av fellesskapet.

Vi har som kyrkjelyd eit ansvar for at guds ord vert ført vidare til neste generasjon. Før var søndagsskulen på plass i bedehusa. Slik er det ikkje alle stader nå. Andre former for barne- og ungdomsarbeid tek over. Nå må de ikkje trøytna, de som står i arbeidet. Foreldre og naboar, støtt opp om dei som er aktive i trusopplæringa. Spør om det er noko du kan hjelpa dei med.

Eit år vi laga vi til ein adventsfest for familiane i søndagsskulen og spurte om nokre foreldre kunne hjelpa til med mat. Responsen var god, og ei mor sa:

-Dokke treng ikkje tenkja på å vaska etterpå, for det kan eg ta meg av.

Då er det godt å vera med i arbeidet. Tusen takk!Varsku her!

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:24:36

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 4 – 2018. Les heile bladet her.

«En sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år», song Kirsti Sparboe i 1972. Sommaren vi har bak oss i år var fantastisk flott for alle som ikkje skulle dyrka noko på åkeren. Både born og vaksne kunne gle seg i strandkanten, bada og ha det kjekt. Men vi ventar ikkje til neste år med å møtast. Nå er aktiviteten i kyrkjer og bedehus i full gong igjen. Trusopplæring er stikkordet og kateketen skriv litt om dette på side 7 og kunngjeringane fyller opp fleire sider bakarst i Hyrdingen.

Takk for mange gode tilbakemeldingar på kyrkjebladet, som kjem ut til alle husstandar seks gonger i året. Utfordringa vår nå er at det dei siste åra både har vore auke i kostnadane og nedgang i dei som betaler bladpengar.

Då kan vi ikkje anna enn å ropa eit «varsku her.» Ynskjer du at Hyrdingen skal halda fram å koma ut tre gonger om våren og tre gonger om hausten med informasjon om det som rører seg i kyrkjelyden, ja, då vonar vi du har høve til å bidra med eit lite beløp til dekking av kostnadane. Sjå nederst side 3.

Hyrdingen treng også fleire til å vera med i redaksjonskomiteen. Er det noko du kan tenkja deg å vera med på? Då kan du ta kontakt med redaktøren på telefon eller e-post.

I løpet av vinteren skal to nye prestar finna seg ein plass i kyrkjene våre. I Vindafjord er dermed alle sokneprestane skifta ut gjennom få år. Arbeidet i sokna er likevel mest avhengig av mange frivillige som stiller opp både innan barne- og ungdomsarbeid, i misjonsforeiningar og med praktiske oppgåver.Takk for tenesta du utfører!

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:21:40

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 3 – 2018. Les heile bladet her.

Det er mange som gjer eit flott arbeid gjennom kyrkjer, bedehus, lag og foreiningar i Vindafjord. Takk for tenesta du utfører!

Så er det sommar, med litt andre tilbod: Leirar på Brandøy og Stemnestaden; Storsamling i Ølen; Stemnedag på Vikestølen; Misjonsstemne på Brandøy i august; fleire Basarar der flittige hender har strikka og laga flotte ting. Jo, her er mange spennande ting som skjer også i sommarmånadane.

Og kyrkja i Vindafjord tilbyr gudsteneste kvar helg. På side 10 kan du sjekka kva for ei kyrkje det er i. Vi kan ha godt av å ta ein tur til ei av kyrkjene i nabobydene på søndagar også. Du er like velkommen her, som i ”di eiga kyrkje”. Vi treng å koma saman, litt tettare.

Som når ein rakar saman dei svarte kola i peisen eller leirbålet. Får dei inn i varmen. Då gløder dei igjen og byrjar å avgje varme.

Om sommaren er gudstenestene til ulike klokkeslett og stader, så sjekk i Hyrdingen, -eller på internett der kyrkjene i Vindafjord legg ut oppdatert program og informasjon, på: vindafjord.kyrkjer.no

Det hender dei som står i bresjen for barne- og ungdomsarbeidet trøytnar. Treng støtte og kanskje avløysing. Kan du tenkja deg å hjelpa til i søndagsskulen eller anna barne- og ungdomsarbeid. Ta kontakt med kateketen eller dei som er aktive i arbeidet og spør: Treng du hjelp?

Vi ynskjer deg god sommar.Hyrdingen 60 år i 2018

Redaksjonspennen Posted on Thu, March 07, 2019 10:16:23

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 2 – 2018. Les heile bladet her.

Vi feirar at det nå er 60. årgangen av kyrkjebladet. På side 6 kan du lesa historia om bladet som har følgd med i skiftingane i kommunegrenser og kyrkjelege inndelingar. Derfor høvde det å ta med ei faksimile av påskeutgåva frå 1970 der biskop Dagfinn Hauge skriv om «Siger over sorg». Vi henta også teksten om Påske (på side 10) frå same utgåva.

Så skal vi i desse dagane få gle oss over fri og tid for familie og kvarandre, og for nokre så blir det hyttetur og skigåing. Andre held seg heime. Det blir alltid mange gudstenester i påska. Vi oppfordrar deg til å oppsøkja desse samlingane, om du er heime eller kanskje på den staden du reiser til.

Eit ord vi ofte høyrer er at: «Nå skal vi kopla av». Men Påska handlar også om å få «kopla til.» Oppretta kontakten med Gud og Jesus gjennom bibelen og samvære om hans ord. Ta tid til å tenkja gjennom litt av det som påske betyr i vår kristne tradisjon. Om vår Far i Himmelen som elska oss så høgt at han sende sonen sin for å ordna opp på våre vegne. For at vi skulle verta frelste. Eller som det står i profeten Jesaja, kap. 53:

– Men han vart såra for våre brot, knust for våre synder. Straffa låg på han, vi fekk fred, ved hans sår vart vi lækte.

Barne og ungdomsarbeidet i bygdene våre er viktig for å fortelja dette vidare til nye generasjonar. Det gjev oss von. Noko godt å sjå fram til.

Eg vil ynskja deg God Påske.