Blog Image

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Påske

Redaksjonspennen Posted on Mon, May 04, 2020 00:35:10

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 2 – 2020. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland, redaktør

Det er uvanlege tider vi står oppe i. Mange hadde gledd seg til ein konfirmasjon i kyrkja og familiefeiring, andre såg fram til påskeferie på hytta eller i fjellet. Så er vi usikre. Koronaviruset har sett samfunnet vårt i ein pause. Kyrkjer og bedehus heldt stengt i ei tid då vi kanskje hadde hatt trong for å koma saman. Skular, barnehagar og bedrifter stenger eller må permittere. Det var ikkje slik vi såg føre oss denne våren.

Nå må vi alle ta ansvar og gjera vårt til at dei som er ei utsett gruppe: Eldre og personar med redusert immunforsvar, må skjermast. Vi må halda smitten tilbake slik sjukehusa klarer å ta hand om dei som treng innlegging.

Likevel, om du ikkje kan besøkja nett den du veit treng eit besøk, så kan du ta kontakt på telefon eller internett. Mange stiller opp for å hjelpa til med å gjera innkjøp for dei som ikkje kjem seg i butikken. Ta vare på kvarandre. Dette skal vi greia i lag. Så får vi kanskje bruka litt meir tid til aktivitetar i lag innan familien og søndagsgudstenesta kan vi få med oss på radioen eller internett. Ta vare på kvarandre i ei krevjande tid.

Kanskje det denne påsken kan verta tid til å ta fram dei gode, gamle spela der familien samlast i stova heime? Ta tid til å tenkja på kva påskebodskapen handlar om.
God påske!Medlemstalet i kyrkja

Redaksjonspennen Posted on Mon, May 04, 2020 00:14:30

Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 1 – 2020. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland, redaktør

Vi er heldige som har tre sokneprestar og åtte flotte kyrkjer i Vindafjord.  Frå sentralt hald blir det peika på at mange prestar har høg alder. I åra som kjem vil kyrkja få utfordring med å halda oppe talet på gudstenester. Hos oss er talet på prestar og kyrkjer som før, men talet på søndagar med lys i kyrkja er likevel redusert i fleire av sokna.

Medlemstalet i den norske kyrkja har i prosent gått nedover. Mest fordi folketalet har auke, men i seinare tid også litt i reelt medlemstal, som har endra seg slik:
1970: 3,64 mill.; 1980: 3,6 mill.; 2000: 3,9 mill.; 2008: 3,87 mill.; 2018: 3,72 mill.

Kan vi få fleire med?

Samstundes som færre møter på vanlege gudstenester, så er det mange stader godt frammøte til familiegudstenester eller arrangement som har musikk og aktivitetar retta mot familiar og unge. Vi kan spørja: Har den tradisjonelle gudstenesta ein stil med musikkformer og salmar som ikkje er i vanleg bruk i samfunnet, og slik sett ikkje er i takt med samtida?

Før jul var eg på fleire kyrkjekonsertar lokalt, der eg opplevde fulle hus. I Skjold kyrkje vart det ein stol til meg heilt bak på galleriet. På desse konsertane, i fleire av kyrkjene, møte folk «mann av huse». Sokneråda og prestane bør diskutera dette. Kva kan vi gjera for at samværa i kyrkja skal vera noko mange får lyst til å delta på, samstundes som vi er tydelege på kva hensikta er med gudstenesta og kyrkjebygget. Nyare kyrkjer som har plass til både speidarar, søndagsskule, klubb og andre møter viser at talet på dei som er innom kyrkja gjennom året truleg er høgare nå, enn den tida då det berre var gudstenester og kyrkjelege handlingar i bygget. Kyrkjene er ulike. Kanskje må aktivitetane også vera ulike og tilpassa både bygget og folket i soknet. Men med bilar i kvart eit tun, burde også fleire teke turen til nabokyrkja når klokkene ringer inn der.